Privacy Statement

PRIVACY

Privacy is een recht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, het eigen lichaam, van bezit, het persoonlijk leven en het recht om vertrouwelijk te communiceren. Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt of een corrigerende invloed op uitoefent. De gemeente Nuenen verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

  • Uw voor- en achternaam
  • adres
  • e-mailadres en telefoonnummer

De gemeente beschikt over uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Afhankelijk van de dienst waarvoor u komt, kunnen dat ook andere gegevens zijn. Bijvoorbeeld: uw geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, of meer persoonlijke informatie, bijvoorbeeld over uw gezondheid.

Bescherming van uw persoonsgegevens

De gemeente neemt maatregelen om misbruik, verlies en ander en ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen voldoen aan de geldende gemeentelijke beveiligingsmaatregelen (zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Daarbij heeft u ook zelf het recht om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten

Als gemeente registreren en gebruiken wij diverse persoonsgegevens van u. U heeft volgens de Algemene verordening gegevensbescherming 3 belangrijke rechten waarmee u invloed hierop kunt uitoefenen:

  • recht op informatie
  • recht op inzage
  • recht op wijziging, verwijdering, bezwaar en beperking

Deze rechten kunt u uitoefenen voor uw eigen persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind tot 16 jaar. Voor de uitoefening van deze rechten worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij een verzoek buitensporig of ongegrond is.

Recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Zo staat er op de website algemene informatie over de eisen aan de verwerking van persoonsgegevens en de wijze waarop wij uw privacy waarborgen. Daarnaast heeft u recht op specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als dat mogelijk is geven wij u deze informatie als wij uw persoonsgegevens vastleggen.

Recht op inzage

Op uw verzoek kunt u uitsluitsel krijgen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Wanneer dat zo is, geven wij u een overzicht van uw persoonsgegevens met informatie over wat wij daarmee doen en waarom. Als u wilt, krijgt u een kopie van uw persoonsgegevens. Als het document te omvangrijk is, dan kunnen wij ervoor kiezen u inzage te geven op het gemeentehuis.

Recht op wijziging, verwijdering, bezwaar en beperking

Wijzigen persoonsgegevens:

Op uw verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens wijzigen als deze niet (meer) kloppen, of aanvullen als ze niet compleet zijn.

Verwijderen en wissen van persoonsgegevens:

Wij kunnen onder bepaalde omstandigheden op uw verzoek uw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn en de bewaartermijn nog niet is verstreken. In het verlengde daarvan ligt het recht om vergeten te worden (wissen). Als het mogelijk is kunnen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens, die wij op het internet hebben geplaatst of laten plaatsen, worden gewist. Ook uw persoonsgegevens die verwerkt worden in systemen van andere organisaties vallen onder dit recht.

Bezwaar tegen de verwerking:

U kunt in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ons verzoeken de verwerking onmiddellijk te staken.

Beperking van de verwerking:

U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, dat wil zeggen tijdelijk het gebruik ervan te laten stilleggen. Dit kan nodig zijn als u tijd nodig heeft om de persoonsgegevens te controleren, of omdat er een geschil loopt over de rechtmatigheid van de verwerking.

Beslistermijn en rechtsbescherming

De beslistermijn op uw verzoek is een maand. Voor complexe verzoeken kunnen wij de beslistermijn tot 3 maanden verlengen.

Niet eens met ons besluit op uw verzoek

Als u een schriftelijke (of elektronische) beslissing op uw verzoek heeft ontvangen, kunt u binnen 6 weken na verzending daarvan, schriftelijk of digitaal een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Komt u er met de gemeente niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.